Kvalitātes vadības politika

SIA „Bukoteks” darbība vērsta uz klientu un normatīvo aktu prasībām atbilstošu vispārējo būvniecības darbu izpildi un vadīšanu.

Uzņēmuma stratēģija ir būvniecības darbu kvalitātes stabilitātes nodrošināšana, klientu apmierinātības paaugstināšana, apkārtējās vides piesārņojuma un resursu izlietojuma

Lai īstenotu izvirzīto stratēģiju, mēs apņemamies ievērot ar klientu noslēgto vienošanos un saistošo normatīvo aktu prasības un veikt nepārtrauktu ieviestās kvalitātes, vides un darba aizsardzības vadības sistēmas pilnveidošanu atbilstoši saistošo standartu ISO 9001, ISO 14001 un ISO 45001 prasībām.

Uzņēmuma politikas īstenošanā iesaistās visi uzņēmuma darbinieki. Ikviens darbinieks atbild par sava darba kvalitatīvu un savlaicīgu izpildi un vides un darba aizsardzības prasību ievērošanu.