Privātuma politika

SIA BUKOTEKS
PRIVĀTUMA POLITIKA


Informācija par pārzini  
1. Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “BUKOTEKS”, vienotais reģistrācijas numurs:50003400281,juridiskā adrese Atlasa iela 12,Rīga LV1026, Latvija (turpmāk SIA “BUKOTEKS” vai Pārzinis).
2. Ar mums var sazināties pa tālruni: 67204291 vai rakstot uz šādu elektronisko pasta adresi .
 
Personas datu vispārīgie noteikumi   

1. Personas dati ir jebkādainformācija par identificētu vai identificējamu fizisku personu. Personas dati tiks apstrādāti ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo fizisko personu datu drošību.
2. Privātuma politiku piemēro privātuma un personas datu aizsardzības nodrošināšanai attiecībā uz visiem datu subjektiem, kuru dati var nonākt SIA “BUKOTEKS”rīcībā īstenotās komercdarbības ietvaros :
Fiziskajām personām SIA “BUKOTEKS” bijušajiem, esošajiem un iespējamiem darbiniekiem;
Fiziskajām personā SIA ”BUKOTEKS” klientiem, to pārstāvjiem;
Fiziskajām personām SIA”BUKOTEKS” sadarbības partneriem/pārstāvjiem/kontaktpersonām;
Fiziskajām personām SIA”BUKOTEKS” ēku un būvobjektu apmeklētājiem.3.SIA ”BUKOTEKS” apzinās, ka personas dati tiks apstrādāti saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem – Eiropas Parlamentaun padomes 2016.gada 27.aprīļa Regula2016/679par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti (turpmāk – Regula), kā arī saistītie spēkā esošie Latvijas Republikas normatīvie akti.
4.SIA “BUKOTEKS” apstrādā fiziskās personas datus papīra, elektroniskā formātā, telefoniski, veicot videonovērošanu.
5.Šī ir aktuālā privātuma politikas redakcija, kura pēc nepieciešamības tiks grozīta un aktualizēta.

Personas datu aizsardzības principi   
1. SIA “BUKOTEKS” apstrādās personas datus:
 likumīgi, godprātīgi un datu subjektam paredzamā veidā;
adekvāti, atbilstīgi un tikai tos kas nepieciešami apstrādes nolūkos(datu minimizēšana);
precīzi, ja vajadzīgs tiks atjaunināti, ņemot vērā nolūkus kādos tie tiek apstrādāti;
glabā ne ilgāk kā nepieciešams nolūkiem, kādos attiecīgos personas datus apstrādā
tādā veidā, lai tiktu nodrošināta atbilstoša personas datu drošība, aizsardzība pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, pret nejaušu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu, ievērojot atbilstošus tehniskos un organizatoriskos pasākumus (integritāte un konfidencialitāte). 

Personas datu apstrādes nolūks 
1.SIA “BUKOTEKS” apstrādās personas datus šādiem nolūkiem:
1.1.Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai:
klientu identificēšanai;
līguma sagatavošana un noslēgšana;
līgumsaistību izpilde;
pakalpojumu pienācīgas sniegšanas nodrošināšanai;
marketinga pakalpojumu sniegšanai;
pretenziju izskatīšanai;
norēķinu administrēšanai;
parādu atgūšanai;
mājaslapu uzturēšanai;
uzņēmuma īpašuma aizsardzībai, drošības, mantisko interešu apdraudējumu novēršana.2.SIA “BUKOTEKS” var datus apstrādāt arī citiem saderīgiem nolūkiem, nodrošinot atbilstošas datu subjekta tiesības.

Personas datu apstrādes likumīgums
1.SIA ”BUKOTEKS” apstrādā klienta datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem likumīgiem nolūkiem:
1.1.Līguma noslēgšanai un saistību izpildei, un viss kas saistīts ar tā sagatavošanu;
1.2.Normatīvajos aktos noteikto prasību attiecībā uz pakalpojumu sniegšanu izpilde vai citos normatīvajos aktos noteikto prasību izpilde;
1.3.Saskaņā ar datu subjekta piekrišanu;
1.4.Likumīgās intereses, lai realizētu SIA “BUKOTEKS”un sadarbības partneru pastāvošās saistības vai no līguma izrietošās, vai cita SIA”BUKOTEKS” un trešo personu likumīgās intereses.

Personas datu saņēmēju kategorijas  
1.SIA”BUKOTEKS” neizpauž trešajām personām sadarbības partnera personas datus vai jebkādu citu sadarbības laikā iegūtu informāciju, ja tam nav attiecīga tiesiska pamata.
2.Jūsu personas datiem pēc nepieciešamības varētu piekļūt :
2.1.SIA”BUKOTEKS” darbinieki tieši pilnvarotas personas, kurām tas nepieciešams darba pienākuma izpildei;
2.2.Personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem un tikai nepieciešamajā apjomā;
2.3.Valsts un pašvaldības iestādes tiesību aktos noteiktajos gadījumos;
 2.4.Personu datu apstrādē piesaistot personu datu apstrādātāju saskaņā ar noslēgto līgumu;
2.5. Citas trešās personas, rūpīgi izvērtējot, vai personas datu nodošanai ir atbilstošs juridiskais pamats, piemēram, maksātnespējas administratori.

Personu datu nodošana 
1.SIA”BUKOTEKS” veic attiecīgos pasākumus, lai nodrošinātu personu datu apstrādi, aizsardzību un nodošanu datu apstrādātājiem saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, izvērtējot tās nepieciešamību un nododamo datu apjomu .Datu nodošana apstrādātājiem tiek veikta, ievērojot konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.
2.SIA”BUKOTEKS” ir tiesīgs nodot personas datus sekojošām SIA “BUKOTEKS” apstrādātāju kategorijām:
2.1.Juridiskie konsultanti, auditori, ārpakalpojumu grāmatveži, finanšu konsultanti, profesionālajai sabiedriskajai organizācijai;
2.2.Datu bāzes īpašniekiem, izstrādātājiem, IT pakalpojumu sniedzējiem, tehniskajiem uzturētājiem.
2.3.Citiem, kas nodrošina SIA “BUKOTEKS” komercdarbības veikšanu.
2.4.Personu datu apstrādātāji var tikt pārskatīti un grozīti, par ko tiks informēts datu subjekts.

Personas datu nodošana trešajām valstīm
1.Jūsu personas dati tiks glabāti un apstrādāti Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskajā Zonā.
2.SIA”Bukoteks” nenodod personas datus uz trešajām valstīm(ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas ekonomiskās Zonas).

Personas datu glabāšanas ilgums 
1.SIA”BUKOTEKS” nosaka personas datu glabāšanas termiņus ievērojot šādus kritērijus:
1.1.Personas dati tiek uzglabāti, kamēr tie ir nepieciešami to apstrādes nolūku sasniegšanai;
1.2.Personas dati tiek uzglabāti, ņemot vērā normatīvo aktu prasības un termiņus;
1.3.Personas dati tiks uzglabāti vismaz, kamēr pret SIA”BUKOTEKS” kāds var celt juridiskas prasības un/vai uzsākt tiesvedības procesus, lai nodrošinātu pierādījumu saglabāšanu. Laika periods, cik ilgi tiks glabāti personas dati ir atkarīgs no tā kādam nolūkam tie ir tikuši ievākti.
1.4.Pēc tam, kad minētie apstākļi izbeidzas, personas dati tiks dzēsti vai anonimizēti.

Personas datu subjekta tiesības   
1.Tiesības saņemt normatīvajos aktos noteikto informāciju saistībā viņa datu apstrādi;
2.Tiesības pieprasīt SIA”BUKOTEKS” piekļuvi saviem personas datiem. Mums pienākums sniegt atbildi viena mēneša laikā, ja vien SIA “BUKOTEKS” nepagarina atbildes sniegšanu līdz diviem mēnešiem, ņemot vērā pieprasījuma sarežģītību.
3.Tiesības labot personu datus, ja tie ir neprecīzi vai nepilnīgi. SIA”BUKOTEKS” sniegs atbildi par personu datu labošanu viena mēneša laikā. Ja SIA”BUKOTEKS” nelabos personas datus, mēs personas datu subjektam sniegsim skaidrojumu, kāpēc mēs personas datus nelabosim;
4.Tiesības  dzēst personas datus. Personas datu subjektam ir tiesības tikt  “aizmirstam” . SIA”BUKOTEKS” ne vienmēr izpildīs personas datu subjekta lūgumu dzēst  personas datus, Ja SIA”BUKOTEKS” nedzēsīs personas datus, mēs personas datu subjektam sniegsim skaidrojumu, kāpēc mēs personas datus nedzēsīsim;
5.Tiesības ierobežot apstrādi. Personas datu subjektam ir tiesības ierobežot personu datu apstrādi, piemēram, ja informācija nav precīza vai,  lai novērstu nelabvēlīgu ietekmi uz citu personu tiesībām un brīvībām.
6.Tiesības uz datu pārnesamību .Ja SIA “BUKOTEKS” apstrādā personas datus pamatojoties uz līgumu, un tie saglabāti strukturētā, plaši izmantotā formātā, fiziskajai personai ir tiesības lūgt personu datu nosūtīšanu tieši no viena pārziņa citam pārzinim, ja tas ir tehniski iespējams.

Personas piekrišana datu apstrādei un tiesības to atsaukt    
1.Personai ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu tādā pat veidā, kādā tā dota un/vai iesniedzot atsevišķu iesniegumu. Šādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kasbalstīta uz iepriekš doto piekrišanu , netiks veikta.
2.Ja persona vēlās atsaukt savu sniegto piekrišanu ,to var atsaukt jebkurā brīdī. Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad personas piekrišana bija spēkā.
3.Atsaucot piekrišanu, nevar tiktpārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

Jūsu piekrišana Privātuma politikai   
Nododot SIA “BUKOTEKS” savus personas datus, Jūs piekrītat šīs Privātuma politikas noteikumiem. 

Mājaslapu apmeklējumi un sīkdatņu apstrāde 
1.SIA”BUKOTEKS” mājaslapās var izmantot sīkdatnes(jeb angļu valodā “cookies”), par ko izvietojums paziņojums mājaslapā.
2.Sīkdatnes, ko tīmekļa vietnes izvieto lietotāju datoros, lai atpazītu lietotāju un atvieglotu tam vietnes izmantošanu un ļauj izvēlēties, vai lietotājs piekrīt tās pieņemt. Sīkdatņu  nepieņemšana neaizliegs lietotājam lietot tīmekļa vietni, taču tas var ierobežot lietotājam tīmekļa vietnes izmantošanas iespējas.
3.Lietotājs var sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Vairāk ar sīkdatnes darbību var iepazīties: aboutcookies.org.